TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi                        Honk Finland Oy (2863055-7)

Katuosoite              Tietotie 9

Postitoimipaikka     01530 Vantaa       

Kotisivu                  www.honk.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi/Tehtävä         Sami Pöllänen, toimitusjohtaja

Katuosoite              Tietotie 9

Postitoimipaikka      01530 Vantaa       

Sähköposti              sami@honk.fi

 

3. Rekisterin nimi

Honk Finland Oy:n asiakkuusrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelijä, jolle henkilötietoa siirretään

Nimi                        Crasman Oy

Katuosoite              Pursimiehenkatu 29 - 31 C

Postitoimipaikka     00150 Helsinki

Sähköposti             crasman@crasman.fi

 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään:

- Rekisterinpitäjän, rekisterinpitäjään asiakassuhteessa olevan ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi

- Palvelujen myynnissä, markkinoinnissa ja suoramarkkinoinnissa

- Asiakassuhteiden ylläpitämisessä, hoitamisessa ja kehittämisessä

- Rekisteröidyn honk.fi -palveluun rekisteröitymisen yhteydessä antaman suostumuksen perusteella asiakkuuden hoitamiseen ja mahdollistamiseen.

 

6. Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat rekisterinpitäjään sekä rekisterinpitäjään asiakassuhteessa olevat honk.fi -palvelun käyttäjät.

Rekisteriin kerätään ja talletetaan rekisteröidystä seuraavat henkilötiedot:

- etu- ja sukunimi

- yhteystiedot (mm. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

- henkilötunnus

- asiointitiedot

 

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisterinpitäjän, rekisteröidyn sekä rekisterinpitäjään asiakassuhteessa olevan sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvista velvoitteista vastaamiseksi sekä lisäksi rekisteröidyn asiakkuuden hoitamiseksi.

Tiedot poistetaan, kun niiden em. säilytysaika on päättynyt.

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisterinpitäjän omasta toiminnasta sekä rekisteröidyiltä itseltään mm. rekisteröintien sekä maksu- ja palvelutapahtumien yhteydessä. Rekisteriä päivitetään rekisteröidyiltä eri vaiheissa saaduilla tiedoilla.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös maksullisista osoiterekistereistä ja muista vastaavista rekistereistä.

 

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkuusrekisteristä voidaan luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lain sallimissa rajoissa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille sekä asiakassuhteessa oleville mm. sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä palvelujen myynnin toteuttamista varten. Lisäksi rekisteritiedot siirretään em. määritellylle henkilötietojen käsittelijälle.

 

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden, tarpeellisten turvatoimien avulla. Käyttöoikeudet asiakasrekisteriin annetaan rekisterinpitäjän työntekijöille siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät ja katsotaan tarpeenmukaiseksi. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteriä ylläpidetään rekisterinpitäjän tiloissa tietoteknisillä laitteilla ja järjestelmillä, joissa on asian- ja ajanmukaiset tieto- ja tietoturvatekniset suojausjärjestelmät.

 

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä pyytää ko. tietojen oikaisemista, poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä tai profilointia, mikäli rekisterinpitäjällä ei ole perusteltua syytä tätä vastustaa esimerkiksi rekisterinpitäjän sopimuksen toteuttamista varten tai muutoin oikeutetun edun turvaamiseksi. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja tarvittaessa saada korjattua hänestä rekisterissä olevat tiedot.

Rekisteröidyn oikeudet tulee toteuttaa kirjallisena rekisterinpitäjälle ja siten, että rekisterinpitäjä varmasti voi varmistua rekisteröidyn henkilöllisyydestä oikeuksiensa toteuttamiseen.

Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 

13. Tiedon korjaaminen sekä muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.

Rekisteröidyn tulee tehdä oikaisupyyntö kirjallisesti. Pyyntö tulee yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa sekä sähköistä suoramarkkinointia varten.